Wersja 21.1

Usprawnienie i nowości w modułach:

 • Dokumenty rejestrowane,
 • Klienci,
 • Polisy,
 • Pojazdy,
 • Raporty,
 • Prowizje,
 • Rozliczenia,
 • Administrowanie pośrednikami.

Dokumenty rejestrowane

 • Umożliwiono dołączanie kilku załączników podczas dodawania dokumentu rejestrowanego.
 • Do Panelu polisy (moduł Polisy \ Panel polisy) dodano region z listą dokumentów rejestrowanych dotyczących polisy.
 • Usunięto błąd podczas wyświetlania listy załączników do dokumentu rejestrowanego w Panelu Klienta (moduł Klienci \ Panel Klienta).

Klienci

Nowe kryteria szukania po nr PESEL, REGON, NIP

 • W kryteriach wyszukiwania dodano oddzielne pola dla każdego z numerów oraz zmieniono zasady odnajdywania Klientów:
  • PESEL – znajduje po nr PESEL lub fragmencie nr PESEL Klienta (jeśli masz uprawnienie do widoczności całego nr PESEL),
  • REGON – znajduje po nr REGON lub fragmencie nr REGON Klienta,
  • NIP – znajduje po nr NIP lub fragmencie nr NIP Klienta.

Panel Klienta

 • Na liście polis w Panelu Klienta kolumna Przydzielono do wznowienia prezentuje teraz pośrednika z terminu wznowienia polisy w terminarzu, a gdy brak terminu to pośrednika z rolą Wznawiający polisę.

Polisy

Lista polis

 • Kolumna Nr polisy na liście polis zawiera teraz pełny numer polisy, a nie jak do tej pory, numer polisy bez członu z rokiem („-RRRR”, „RRRR-”) co mogło prowadzić do mylnych wniosków.
 • Dodano domyślnie ukrytą kolumnę Nr polisy (bez roku), która wyświetla numer polisy bez członu z rokiem.

Kreator polisy

 • Wyłączono domyślne zaznaczanie pola NIE ROZLICZAJ dla polis anulowanych.
  Niektóre towarzystwa wymagają rozliczania polis anulowanych a zaznaczenie tego pola uniemożliwiało raportowanie takich polis do Zestawienia operacji biura.
 • Umożliwiono dodawanie wpłaty do polis formą płatności PRZELEW.

Pojazdy

Uproszczone formatki dodawania i zmieniania danych pojazdu

 • Na formatkach dodawania i zmieniania danych pojazdu znajdują się przyciski WIDOK UPROSZCZONY i WIDOK ROZSZERZONY, które ukrywają / odkrywają pola dotyczące rzadziej wprowadzanych informacji o pojeździe.
  Preferencja wyboru przycisku będzie zapamiętana i wykorzystana przy kolejnym wywołaniu formatki.

Raporty

 • Zmieniono kryteria i ekrany z wynikiem dla raportów Przypisu i Dynamiki przypisu. Zapoznaj się ze zaktualizowaną pomocą dla raportów.

Prowizje

Wczytywanie zestawień prowizyjnych

 • W ostatnim kroku kreatora Wczytaj plik – Importowanie kolumna Produkt zawiera teraz kod produktu używany w iAgent24.
  Umożliwia to pobranie do XLSX rekordów zawierających błędy w celu uzupełnienia, a następnie prawidłowe wczytanie jako plik prowizyjny.

Rozliczenia

Zestawienia operacji biura

 • Oddzielne kolumny z kwotą wpłaty dla każdej formy płatności: GOTÓWKA, KARTA PŁATNICZA, PRZELEW. Zapoznaj się z treścią pomocy dla nowych kolumn.
 • Możliwość wyszukiwania wpłaty klienta po numerze kwitariusza.

Administrowanie pośrednikami

Pośrednik ma przyporządkowanego Dyrektora, Agenta, Eksperta

 • Zapoznaj się z treścią pomocy dla zakładki Definicje \ Role pośredników aby poznać zasady przyporządkowywania Dyrektora i Agenta do pośrednika.
 • Umożliwiono (ręczne) powiązanie pośrednika z innym pośrednikiem – „Ekspertem”.

Polskie litery w kodzie pośrednika

 • Zmiana ma na celu poprawienie czytelności kodów pośrednika.

Lista Pośredników

 • Kryterium Nazwa szuka teraz po nazwie lub fragmencie nazwy pośrednika, nazwie skróconej lub fragmencie nazwy skróconej pośrednika, nazwisku i imieniu lub fragmencie nazwiska i imienia pośrednka.
 • Dodano kolumny Agent, Dyrektor, Ekspert.
 • Dodano kolumny z polami dodatkowymi, które możesz zdefiniować w module Definicje \ Pola dodatkowe.

Zakładka Dane pośrednika w Panelu pośrednika

 • Wyświetlono informację o Agencie, Dyrektorze i Ekspercie.
 • Wyświetlono województwo i powiat w regionie Adresy.

Zakładka Dokumenty dot. współpracy w Panelu pośrednika

 • Umożliwiono rejestrowanie informacji o towarzystwie ubezpieczeniowym, którego dotyczy dokument, daty ważności dokumentu oraz podłączanie skanów do dokumentu.
 • Ułatwiono dodawanie informacji o brakujących dokumentach.
 • Zakładka Dokumenty w Menu pośrednika (po lewej stronie Panelu pośrednika) wyświetla na czerwono liczbę brakujących dokumentów

Raport dokumentów dot. współpracy

 • Zmieniono kryteria raportu. Zapoznaj się z treścią pomocy dla raportu.

Raport statusów współpracy z towarzystami ubezpieczeniowymi

 • Wynik raportu rozszerzono o dodatkowe informacje, które umożliwiają eksport danych do XLSX na potrzeby ich wykorzystania do rejestracji OFWCA w towarzystwach ubezpieczeniowych.