Dane osobowe w K-BIT

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest K-BIT Spółka Jawna Iskierka, Kozłowski, Tuszko z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Grota Roweckiego 44, zwana dalej „K-BIT”.

Dane osobowe są przetwarzane przez K-BIT

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest przedsiębiorstwo reprezentowane przez osobę, której dane dotyczą,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na K-BIT;
 2. Na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*] w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych K-BIT.

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 2 powyżej może być realizowany przez K-BIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

Dane osobowe nie zostaną przekazane innym podmiotom dla celów związanych z marketingiem ich produktów.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego K-BIT Sp.j. będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 6 lat;
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy K-BIT Sp.j. przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez K-BIT Sp.j. są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo żądania od K-BIT Sp.j. usunięcia danych;
 4. Prawo żądania od K-BIT Sp.j. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych K-BIT Sp.j. danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu K-BIT Sp.j. lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*;
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z K-BIT Sp.j. Kontakt jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: dane.osobowe@k-bit.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby K-BIT.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe w K-BIT

Updated on 2018-05-18T13:12:03+02:00, by iagent24.